Zilveren Pact

Zilveren Pact

Het doel van de initiatiefnemers van het manifest is om op dinsdag 21 februari een maatschappelijk en politiek Zilveren Pact te sluiten met alle deelnemende partners en ondersteuners. Met als doel dat een volgend kabinet zich serieus gaat inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

Toelichting: het initiatief voor een Zilveren Pact

‘Waardeloos leven bestaat niet, maar mensen kunnen zich waardeloos voelen door onverschilligheid en gebrekkige zorg. Dat voorkomen is de opdracht van een hele samenleving.’ Vonne van der Meer (schrijfster)

Nederland telt een grote diverse groep ouderen. Er zijn ouderen die heel vitaal zijn en met bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk een grote bijdrage aan onze samenleving leveren. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat ouderen te maken kunnen krijgen met toenemende kwetsbaarheid, zowel op fysiek, sociaal als geestelijk gebied. Deze kwetsbaarheid verdient onze bescherming. Wat ons voor ogen staat is een samenleving waarin alle ouderen van betekenis zijn. Daarvoor heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Ouderen zelf, familie, vrienden, buren, gemeenschappen, zorgverleners, gemeenten en ook de rijksoverheid.

Ouder worden leidt tot nieuwe vragen, ook vragen over de laatste levensfase en het levenseinde. Er zijn momenteel verschillende voorstellen om hulp bij zelfdoding mogelijk te maken voor ouderen die het leven als ‘voltooid’ zien. Over de wenselijkheid hiervan verschillen de meningen en hoeven we het ook niet eens te worden.

Maar we kunnen elkaar wel vinden in de constatering dat achter de term ‘voltooid leven’ leed schuil kan gaan, dat wij kunnen verzachten zodat de wil om te leven weer de overhand neemt. Te veel ouderen hebben het gevoel dat hun leven zinloos is geworden, dat ze niet meer van waarde kunnen zijn. Het is een gedachte die opkomt in een samenleving die ouderdom vaak onvoldoende waardeert. Die naar ouderenzorg kijkt als een kostenpost. En waarin er steeds minder tijd is om echt naar elkaar om te zien.

Het mooie is dat we met elkaar de samenleving vormen. Het politiek breed gedragen manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ van Hugo Borst en Carin Gaemers roept op tot een verbetering van de ouderenzorg. Met elkaar kunnen we ook invulling geven aan de oproep van de Commissie Schnabel om werk te maken van de voorkoming van de beleving van ‘voltooid leven’. De commissie noemt hierbij de volgende aandachtspunten:

‘(..) voorbereiding op en acceptatie van ouderdom; voorkomen van eenzaamheid en ondersteunen van ouderen bij het behouden of aangaan van sociale contacten; zorgen voor een voldoende welvaartsniveau; vergroten van zelfredzaamheid; passende zorg; aandacht voor zingeving: zin leren/blijven geven aan het bestaan op hoge leeftijd; aandacht voor ouderen met een doodswens; actieve inzet op spirituele zorg; herwaardering van de (maatschappelijke) visie op ouderdom.’ (Adviescommissie voltooid leven, 2016, p.13)

Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen. Dat is de samenleving die ons voor ogen staat. Daarbij beseffen wij dat wij niet alle problemen altijd kunnen oplossen.

Om die samenleving dichterbij te brengen, willen wij ons met dit manifest Waardig ouder worden inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben!

 

De initiatiefnemers:

Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer)

Jan Slagter (bestuurder Omroep MAX)

Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB)