Nieuws

Nieuws! 180 miljoen euro voor Waardig ouder worden

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft het manifest Waardig ouder worden opgenomen in het regeerakkoord en er maar liefst 180 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in de komende kabinetsperiode (2018-2021).

De jaren daarna is er nog eens 30 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit zal worden besteed aan onder meer een campagne herwaardering van ouderdom, een landelijk actieplan eenzaamheid, versteviging van de respijtzorg en dagbesteding, landelijke vrijwilligersorganisaties, verbetering van de palliatieve zorg, levensbegeleiders en geestelijke verzorging en betere crisiszorg voor ouderen. We willen eenieder bedanken die zich achter het manifest heeft geschaard! We zijn trots op het resultaat en erg blij dat het manifest zo’n prominente plek in de zorgparagraaf heeft gekregen. Wij zullen erop blijven toezien hoe deze 180 miljoen euro zal worden besteed.

Bekijk voor meer informatie deze uitzending van 'Tijd voor MAX'

In de media

Gert-Jan Segers bij RTL Late Night over het manifest
dinsdag 31 januari

Jan Slagter bij Jacobine op Zondag over het manifest 
zondag 5 februari 

Jan Terlouw en Theo Boer over een voltooid leven (Radio 1)
maandag 6 februari 2017, 12:00 uur

Nieuwsuur (NPO 2) ''Ouderen denken dat hun leven zinloos is geworden''
zaterdag 4 februari 2017, 17:26 uur

31 januari 2017

Brede coalitie komt met manifest ‘Waardig ouder worden’

In een breed gedragen manifest pleiten ChristenUnie, SP en CDA, ouderenorganisatie KBO-PCOB, Omroep MAX, maatschappelijke organisaties en een groot aantal bekende Nederlanders voor een aantal actiepunten waardoor het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen. In het manifest pleiten deze partners onder meer voor een minister voor ouderenbeleid, een actieprogramma voor de herwaardering van ouderdom, meer ondersteuning voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan. Vanaf vandaag kan iedereen via www.waardigouderworden.nl het manifest ondertekenen.

Partijleider Gert-Jan Segers (ChristenUnie), omroepdirecteur Jan Slagter (MAX) en directeur van de ouderenbonden Manon Vanderkaa (KBO-PCOB) namen in november het initiatief voor de samenwerking. Aanleiding was de discussie over ‘voltooid leven’. Volgens de deelnemende partners moet éérst werk worden gemaakt van het voorkómen van voltooid leven, voor de discussie over voltooid leven kan worden gevoerd.

Politiek
ChristenUnie, SP en CDA nodigen de komende tijd andere politieke partijen uit om zich óók aan te sluiten bij het manifest. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Over de plannen rond 'voltooid leven' zullen de meningen blijven verschillen. Maar waar we elkaar politiek en maatschappelijk wel zouden kunnen vinden, is in een inzet voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Met een gezamenlijke agenda voor ‘Waardig ouder worden’ kunnen we daar werk van maken.”

Mona Keijzer (CDA): “Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem. Daarnaast raken, door alle hervormingen, familie en mantelzorgers overbelast. We moeten hier samen met elkaar iets doen. Het CDA wil daarom met al deze partijen en organisaties stappen zetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.”

SP-Kamerlid Renske Leijten: “De laatste jaren is in alle rust genieten van je oudedag voor steeds meer ouderen uit zicht geraakt. Ouderen voelen zich soms afgeschreven. Daarom kiest de SP vol voor goede zorg en begeleiding waar nodig , en een plek voor ouderen midden in onze samenleving.”

Initiatief
De ChristenUnie, KBO-PCOB en Omroep MAX zijn initiatiefnemers van het manifest ‘Waardig ouder worden’. Zij benadrukken het belang van de plannen in het manifest. Vanderkaa (KBO-PCOB): “Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt de komende jaren toe. Daarom is het van wezenlijk belang dat er een coördinerend bewindspersoon ouderenbeleid komt die zaken als werk, wonen en zorg integraal bekijkt en de herwaardering voor ouderdom op de kaart zet.”

Slagter (Omroep MAX): “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”

Meer steun
Behalve maatschappelijke organisaties als Stichting Present en Coalitie Erbij, zorginstellingen en beroepsorganisaties heeft ook een groot aantal bekende Nederlanders steun uitgesproken voor het manifest. Onder hen zijn onder meer Willeke Alberti, Bart Chabot, Jack van Gelder, Dolf Jansen, Martine van Os, Huub Stapel en Peter van Uhm. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers, die met een eigen manifest al eens aandacht vroegen voor de ouderenzorg ondersteunen ‘Waardig ouder worden’. Zie voor alle ondertekenaars www.waardigouderworden.nl.

4 januari 2017

Zorg beter voor ouderen met een 'voltooid leven' (Opiniestuk AD)

D66 wil zelfdoding faciliteren voor ouderen die levensmoe zijn. Dat is de verkeerde volgorde, zeggen Manon Vanderkaa, Jan Slagter en Gert-Jan Segers. Zij willen eerst een actieplan voor kwaliteit van leven.

Vlak voor Kerst presenteerde D66 een initiatiefwet die zelfdoding door ouderen mogelijk wil maken als zij hun leven als 'voltooid' beschouwen. Zij moeten ouder zijn dan 75 en worden voor hun zelfgekozen einde begeleid door 'stervensbegeleiders'.

Over de wenselijkheid van het initiatief verschillen de meningen. We hoeven het daarover ook niet eens te worden. Wij doen echter een beroep op D66 om dit voorstel aan te houden en eerst te werken aan een gezamenlijke agenda 'waardig ouder worden'. Persoonlijk hebben wij inhoudelijke bezwaren tegen het voorstel. Wij zijn ervan overtuigd dat het faciliteren van zelfdoding iets zal doen met onze samenleving en met onze kijk op ouderdom. Als we het legitiem vinden dat een gezond iemand van 76 een eind aan zijn leven maakt, terwijl we een gezonde 30-jarige nooit daarbij zouden helpen, dan geven we een verkeerd signaal af richting onze ouderen. Alsof hun leven minder waard is. We weten heel goed dat het leven ouderen zwaar kan vallen.

Ons antwoord is: hoe kunnen we de zorg en aandacht voor deze mensen verbeteren? Hun gevoel van eenzaamheid, overbodigheid of verdriet verzachten? Dan werken we aan een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Met dat antwoord op 'voltooid leven' volgen wij overigens het advies van de commissie van wijzen, onder leiding van D66-senator Paul Schnabel. Los van onze inhoudelijke bezwaren doen wij een beroep op D66 om - terwijl het debat over voltooid leven gevoerd blijft worden - de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten. Wij hebben een gezamenlijke agenda voor 'waardig ouder worden' opgesteld en vinden dat we daar eerst werk van moeten maken. Toen wijlen Els Borst terugblikte op het toenmalige euthanasiedebat erkende ze dat zij en haar medestanders destijds de verkeerde volgorde hebben gehanteerd. Eerst de euthanasiewet en pas daarna meer aandacht voor palliatieve zorg. Dat, vond Els Borst achteraf, had andersom gemoeten. We dreigen nu dezelfde fout te maken door eerst zelfdoding bij 'voltooid leven' mogelijk te maken en pas daarna te werken aan 'waardig ouder worden'.

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om een samenleving die ouderdom waardeert. Wij komen binnenkort met een manifest met voorstellen voor meer ruimte voor mantelzorg, vrijwilligerswerk, passende woonvormen, het tegengaan van eenzaamheid en de aanstelling van levensbegeleiders. Dat manifest is wat ons betreft de opmaat naar een zilveren stembusakkoord van verschillende politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Daarmee kunnen we de komende kabinetsperiode aan de slag. Zodat we gezamenlijk werken aan een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

Manon Vanderkaa (directeur Ouderenbond KBO-PCOB), Jan Slagter (directeur Omroep MAX) en Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer).

Nieuws

22 november 2016

‘Zilveren stembusakkoord’ om voltooid leven te voorkomen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en ouderenbond KBO-PCOB doen vandaag een eerste aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen ‘zilveren stembusakkoord’. Daarin staan voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. In dagblad Trouw doen zij een brede oproep om mee te denken over thema’s als eenzaamheid, waardering van ouderdom, zorg en zingeving.

De voorstellen voor het stembusakkoord zijn wat de initiatiefnemers betreft nog in concept. “Het is niet in beton gegoten, we nodigen iedereen uit hun ideeën in te brengen,” stelt Segers. “Na het debat over hulp bij zelfdoding op het moment dat iemand zijn leven als voltooid ervaart – waarin we principieel tegenover elkaar kunnen staan –, staan we nu samen voor de uitdaging om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren.”

Ook volgens Jan Slagter moet er breed draagvlak kunnen zijn voor een gezamenlijk voorstel. “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”

Segers: “Achter de term ‘voltooid leven’ gaat vaak veel leed schuil. Als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hún probleem, maar bovenal het probleem van een samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Ik geloof in een samenleving waarin zij liefdevolle zorg krijgen, zich gezien voelen en naar vermogen mee kunnen doen."